សញ្ញាក្រហមទាំង ៧ ដែលបញ្ជាក់ថា នាងត្រូវការបន្ថែមសិច ឬចង់រួមភេទហើយ

ក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធ ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតឃើញសញ្ញាក្រហមទាំងប៉ុន្មានខាងក្រោមនេះ សូមប្រញាប់រៀបចំខ្លួន ដើម្បីបម្រើសេចក្តីសុខរបស់ភរិយាអ្នកទៅ ពីព្រោះ នាងច្បាស់ជាចង់រួមភេទណាស់ហើយ។

៧. របស់របរប្រើប្រាស់ ជាពិសេស ខោអាចក្នុងនាង បានក្លាយទៅជាសិចស៊ីខុសប្លែកពីធម្មតា
៦. នាងអាសអាភាសច្រើនជាងធម្មតា
៥. នាងគេងស្រាត
៤. នាងស្ទាបអ្នកចុះឡើង
៣. នាងនិយាយអំពីការរួមភេទច្រើន
២. នាងចង់ឲ្យអ្នកនៅម្នាក់ឯងជាមួយនាង
១. នាងប្រាប់អ្នកត្រង់ៗតែម្តង៕