កម្ពុជានឹងមានបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ពេលយូរ

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ឲ្យដឹងពីព្យាករណ៍អាកាសធាតុ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ១២ ដល់ថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨) ៖
- ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់រាយប៉ាយពីតិចទៅច្រើន ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស ។
- បណ្តារាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន ប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង ។
- សូមប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គរ រន្ទះ និងខ្យល់កន្ត្រាក់ ។